LAB FURNITURE

Scrubber System

ระบบกำจัดไอสารเคมี FUME SCRUBBER
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต